Освітні програми

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО


ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


Ступінь вищої освіти – Бакалавр     

Галузь знань – Міжнародні відносини   

Спеціальність/освітня програма – Міжнародне право

Термін навчання – 4 роки (8 семестрів)

Кількість кредитів – 240 ECTS

Повна назва кваліфікації – Бакалавр з міжнародного права*


Ступінь вищої освіти – Магістр

Галузь знань – Міжнародні відносини   

Спеціальність/освітня програма – Міжнародне право

Термін навчання – 1 рік 4 місяці (3 семестри)

Кількість кредитів – 90 ECTS

Повна назва кваліфікації – Магістр з міжнародного права*


* Відповідно до Постанови КМУ №53 від 01 лютого 2017 р. особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.


ДИЗАЙН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


Програма сфокусована на кар’єрі та практичній підготовці (output-oriented study)

Основне завдання програми – створити сучасну освітню платформу студентоцентрованого (student-centered education) навчання і викладання, що мотивує до навчання та гарантує отримання практичних знань і навичок для здійснення професійної діяльності у сфері міжнародного пу­блічного та приватного права


Новітній формат передачі знань, умінь і навичок

Освітня платформа передбачає відкриті лекторії, публічні дебати і дискусійні панелі на політичну і правову тематику, PBL-семінари і майстер-класи, тренінги (у т.ч. з риторики і публічних промов) за участі широкого кола фахівців та викладачів європейських університетів-партнерів. У процесі навчання застосовуються апробовані технології ситуативного моделювання (Boot Camp, Workshop, Moot Court), що дозволя­ють студентам продемон­струвати засвоєні знання, а також розвинути практичні навички як індивідуальної, так і командної роботи


Академічні навички, підкріплені навчальним планом

Освітній ступінь БАКАЛАВР

Базова юридична освіта з акцентом на міжнародне право. Програма відкриває світ нових можливостей – від інтенсив­но­го вивчення іноземних мов до отримання фахових знань у сфе­рі юриспруденції. Програма розрахована на 4 роки навчання:

  • 1-й рік – базовий річний курс загальнотеоретичної підго­товки;
  • 2-й і 3-й роки – вивчення спеціалізованих дисциплін профе­сійної підготовки юриста, отримання знань і навичок для здійснення юриди­чної практики у сфері міжнародного публі­чного та приватно­го права;
  • на 4-му році передбачено переддипломну прак­ти­ку, написан­ня і захист бакалаврської роботи.

Освітній ступінь МАГІСТР

Спеціалізована юридична освіта, сконцентрована на дета­льному вивченні міжнародного права та міжнародних відносин. Програма дає безліч можливостей для особистісної та профе­сійної самореалізації, де кожен може долучитися до інтерак­тивного навчання та участі в міжнародних проектах. Програмні модулі включають:

  • дисципліни циклу загальної підготовки, що формують аналітич­ні та особистісно-ціннісні якості юриста-міжнародника;
  • дисципліни циклу професійної підготовки, спрямовані на фор­мування фахових компетентностей і прак­тичних навичок;
  • стажування, написання і захист магістерської роботи.

Можливість розпочати професійну кар’єру та реалізувати амбітні плани у таких сферах:

  •  Міжнародна політика, міжнародні відносини та дипломатична служба (міжнародне публічне право)
  • Юридична практика в міжнародному приватному секторі – юрисконсульт у міжнародних компаніях, юридичний супровід міжнародних контрактів (міжнародне приватне право)
  • Юридична практика у державних структурах, приватних компаніях, організаціях і установах України, що здійснюють зовнішньоекономічну і міжнародну діяльність (національне і міжнародне право)
  • Педагогічна та науково-дослідницька діяльність

Ви цікавитеся міжнародними відносинами? Ви хочете стати практикуючим юристом у цій сфері?

Тоді освітня програма «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» – саме те, що Ви шукаєте!